ເຄື່ອງຈັກອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆຫລືອຸປະກອນເສີມ ສຳ ລັບຜູ້ຜະລິດຢາງພາລາ